آخرين صورتحساب دستمزد بارگذاري شده : تير 95
ورود كاربران
چنانچه كلمه عبور خودرا 3 بار اشتباه وارد نماييد
كاربر شما تا روز بعد غير فعال خواهد شد
شماره پرسنلي
كلمه عبور
كد امنيتي

           

 
راهنما

در هنگام استفاده از سامانه موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

* اين سامانه جهت مشاهده حقوق و دستمزد كاركنان پيماني و كارگران طراحي شده است

* كلمه عبور موقت ورود به سامانه كد ملي قرار داده شده است.

* بعد از اولين ورود و به جهت استفاده از امكانات سامانه، لازم است كلمه عبور موقت را تغيير دهيد

* در صورت فراموش كردن كلمه عبور يا نبودن كد ملي به عنوان كلمه عبور موقت در سامانه، كد بيمه و شماره حساب بانكي براي گرفتن كلمه عبور ضروري است.

* در صورت فراموش كردن كلمه عبور يا نبودن كد ملي به عنوان كلمه عبور موقت در سامانه اينجا را كليك نماييد

* در صورت بروز خطا در مراحل فوق، به فناوري اطلاعات شركت/منطقه خود مراجعه نماييد
© امور فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران (فروردين ماه 91)